AMS Council (2022 to 2023)


President
Rong Wang (Singapore)


Vice Presidents
Ahmad Fauzi Bin Ismail (Malaysia)


Treasurer
Tzyy Haur Chong (Singapore)


Secretary
Qianhong She (Singapore)


Council Members
Hideto Matsuyama (Japan)
Takeo Yamaguchi (Japan)
Jong Hak Kim (Korea)
Sang Yong Nam (Korea)
Wanqin Jin (China)
Xiao-Lin Wang (China)
Yung Chang (Taiwan)
Ying-Ling Liu (Taiwan)
Hokyong Shon (Australia)
Xiwang Zhang (Australia)
Bibhash Chakraborty (India)